ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Γ΄ Λυκείου: 1 Αυγούστου

Β΄ και Α΄ Λυκείου: 1 Σεπτεμβρίου

ΕΠΑΛ: 1 Σεπτεμβρίου

Γυμνάσια: 1 Σεπτεμβρίου

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3